page_banner

Hil bölüminiň giriş

Hil bölüminiň giriş

Certificate_03

Wellink Industrial Tech (Şençzhenen) Ltd. hil ulgamy sertifikaty, ROHS daşky gurşawy goramak sertifikaty, CE, FCC kepilnamasy, milli 3C şahadatnamasy we ş.m. Hil bölümi, ylym, adalat, takyklyk we bitewilik düşünjesi bolan kärhanalara ýokary hilli hyzmat berýär.

Hil bölüminiň guramaçylyk gurluşy

Quality Department Organizational Structure

Hil dolandyryş bölüminiň wezipeleri.
1 company Kompaniýanyň içerki hil dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmegi, durmuşa geçirmegi, gözegçilik etmegi we gözden geçirmegi guramak.
2 product Önüm şahadatnamasyny guramak we utgaşdyrmak üçin jogapkärdir.
3 inspection Tehniki resminamalara laýyklykda gözleg standartlaryny we gözleg aýratynlyklaryny taýýarlaň;çig malyň, daşarky bölekleriň, satyn alnan bölekleriň we özbaşdak öndürilen bölekleriň, şeýle hem önümleriň we taýýar önümleriň gözden geçirilişini guramak we durmuşa geçirmek we barlag hasabatlaryny bermek.
4 laýyk gelmeýän önümleriň içerki synyny guramak, hil meselesi üçin düzediş, öňüni alyş we gowulandyrmak çärelerini işläp düzmek we yzarlamak we barlamak.
5 quality Hil ýazgylaryny umumy dolandyrmak, yzygiderli hil derňewi we baha bermek üçin jogapkärdir.
6 company Kompaniýanyň önümleriniň hilini barlamak üçin jogapkär.
7 the Ölçeg dolandyryş işine jogapkär, ölçeg gurallarynyň yzygiderli kalibrlemesini tamamlaň we kalibrleme ýazgylaryny we belliklerini ediň.
8 product Önümiň hiliniň görkezilen talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ölçeg we synag enjamlaryna gözegçilik etmek üçin jogapkärdir.
9 the Üpjün edijiniň synyna gatnaşyň, ulanyjynyň pikirini derňemäge we gaýtadan işlemäge gatnaşyň.
Hil syýasaty.
Doly gatnaşmak, ýokary hilli we netijelilik, üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak

Hil synag enjamlary

Certificate_03
det
wire
tester
horizontal
paint
torque
split
salt
tester
d8d5947f-03ef-4c23-93e2-9fadd707b9e7