page_banner

Hil barlagy

Hil bölümi bilen tanyşlyk

TheWellink Hil bölümi 2013-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda 10-dan gowrak işgäri bar, olaryň 90% -i bakalawr derejesini alýar.Kompaniýanyň dürli önüm synagy we derňewi bilen doly üpjün edilen we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny we ROHS daşky gurşawy goramak üçin 20-den gowrak dürli synag enjamlary bar.Şahadatnama, CE, FCC kepilnamasy, milli 3C şahadatnamasy we ş.m. Hil bölümi, ylym, adalatlylyk, takyklyk we bitewilik düşünjelerine esaslanýan kärhanalara ýokary hilli hyzmatlar berýär.

Hil dolandyryş bölüminiň wezipeleri

1. Kompaniýanyň içerki hil dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmegi, durmuşa geçirmegi, gözegçiligi we gözden geçirmegi guraň.

2. Önüm şahadatnamasyny guramak we utgaşdyrmak üçin jogapkärdir.

3. Tehniki resminamalara laýyklykda gözleg standartlaryny we gözleg aýratynlyklaryny taýýarlaň;çig mal, daşarky bölekler, satyn alnan bölekler we özbaşdak öndürilen bölekler, şeýle hem önümleriň we taýýar önümleriň barlaglaryny guramak we durmuşa geçirmek we gözleg hasabatlaryny bermek.

Engineering inspection

4. Gabat gelmeýän önümleriň içerki synyny guraň, hil meselesi üçin düzediş, öňüni alyş we gowulandyrmak çärelerini düzüň we olary yzarlaň we barlaň.

5. Hil ýazgylaryny umumy dolandyrmak, yzygiderli hil derňewi we baha bermek üçin jogapkärdir.

6. Kompaniýanyň önümleriniň hilini barlamak üçin jogapkär.

7. Ölçeg dolandyryşy, ölçeg gurallaryny yzygiderli barlamak we barlamak ýazgylaryny we şahsyýetini kesgitlemek üçin jogapkärdir.

8. Önümiň hiliniň görkezilen talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin gözleg, ölçeg we synag enjamlaryna gözegçilik etmek üçin jogapkärdir.

9. Üpjün edijileriň synyna gatnaşyň we ulanyjylaryň pikirlerini derňemäge we gaýtadan işlemäge gatnaşyň.