page_banner

OEM / ODM

PCBA gaýtadan işleýän öndüriji

PCBA / SMT gaýtadan işleýän zawod üçin bir gezeklik umumy çözgüdi hünär taýdan üpjün ediň!

SMT çipi gaýtadan işlemek

DIP plugin gaýtadan işlemek

SMT patch barlagy

Sarp ediji däl elektroniki önümlere SMT patch gaýtadan işlemäge, kiçi partiýa üns beriň
ygrarlylyk Eltip bermek gaty çalt we wagtynda
materiallar dogry tassyklanandan soň

 • Product defect rate<br> Less than 0.1%
  Önümiň kemçilik derejesi
  0,1% -den az
 • Adopt international<br> Imported equipment
  Halkara kabul ediň
  Import edilen enjamlar
 • Strict control<br> Guaranteed quality
  Gaty gözegçilik
  Kepillendirilen hil
 • Fast proofing speed<br> High product quality
  Çalt barlag tizligi
  Önümiň ýokary hili
pcba01

DIP gaplamak tehnologiýasy

Güýçli tälim, kebşirleýiş tizligi we hili bilen ökde lehimli demir elleri dolandyryp bolýar
Gaty IPQC we QA LOT nusga alma barlag standartlary
DIP gaýtadan işlemegiň ygtybarlylygyny üpjün ediň

 • Rigorous testing <br> Fully comply with IPC standards
  Gaty synag
  IPC ülňülerine doly laýyk geliň
 • Adopt international<br> Imported equipment
  Halkara kabul ediň
  Import edilen enjamlar
 • Instant one-to-one quotation Simple, convenient and time-saving
  Derrew ýeke-täk sitata pleönekeý, amatly we wagt tygşytlaýjy
 • Fast proofing speed<br> High product quality
  Çalt barlag tizligi
  Önümiň ýokary hili
pcba02

PCBA gaýtadan işleýän öndüriji

PCBA / SMT gaýtadan işleýän zawod üçin bir gezeklik umumy çözgüdi hünär taýdan üpjün ediň!

Use international imported equipment

01Halkara import edilýän enjamlary ulanyň

 • SMT ussahanasynda 2 sany Panasonic CN88S + ýokary tizlikli ýerleşdiriş maşynlary, 2 sany “Panasonic” köp funksiýaly ýerleşdiriş maşynlary, 1 şöhlelendiriji lehimleme bölümi, 1 tolkun lehimleýji enjam, 1 AOI synag enjamy we DIP ussahanasynda 1 awtomatiki plugin we post-lehim bar. setir * 2 2 synag gurnama setirleri
10 years of manufacturing experience

0210 ýyllyk önümçilik tejribesi

 • Zawod 5000 inedördül metr meýdany tutýar.Gözleg we gözleg önümlerini öwürmek üçin 100-den gowrak tehniki işgär we işgär, bazaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 10-dan gowrak apparat / programma üpjünçiligi inerseneri bar.
 • Iň oňat hil kepilligi we dolandyryş ulgamy önümleri ISO9001 hil ulgamyndan, ROHS daşky gurşaw sertifikatyndan, CE, FCC kepilnamasyndan we milli 3C şahadatnamasyndan geçdi!TYPE-C HUB duralga önümleri Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ösen ýurtlara eksport edilýär!
10 years of manufacturing experience
PCBA one-stop service

03PCBA bir nokatly hyzmat

 • Qualityokary hilli üpjün edijiler, hünär satyn almalary, in engineeringenerçilik we önümçilik toparlary, ösen önümçilik enjamlary, Hemme zat müşderiniň isleglerine gönükdirilendir.
 • ERP material dolandyryş ulgamy, material inwentarlaryna we ätiýaçlyk ýagdaýyna real wagt gözegçilik, çalt çyzyk, çalt eltip bermek.

PCBA gaýtadan işleýän öndüriji

PCBA / SMT gaýtadan işleýän zawod üçin bir gezeklik umumy çözgüdi hünär taýdan üpjün ediň!

IQC incoming inspection

IQC gelýän barlag

 • Barlag maksady cing Gelýän önümleriň görkezilen standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin gelýän materiallaryň hiline täsirli gözegçiligi amala aşyryň
 • Barlag ülňüleri : Umumy gözleg standartlary, in engineeringenerçilik çyzgylary, in engineeringenerçilik şablonlary, BOM, AQL nusga meýilnamasy
 • Synag enjamlary ern Wernier kaliper, sygymlylyk ölçeýji, köpri ölçeýji, hökümdar, mikrometr, durnukly elektrik üpjünçiligi, bahar şkalasy, tork ölçegi, lenta ölçegi, armatura, multimetr, wilka ölçeýji we ş.m.
Steel mesh tension detection

Polatdan ýasalan dartgynlygy ýüze çykarmak

 • Barlag maksady tension Dartyşyň adaty talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň, şeýlelik bilen çap etmegiň hilini kepillendiriň
 • Barlag ülňüleri steel Polatdan ýasalan dartyşyň ölçenen bahasy (35-50N / CM)
 • Synag enjamlary ension Dartyş synagy
SMT first article inspection

SMT ilkinji makalany gözden geçirmek

 • Barlag maksady product Önümiň iş ukybynyň uly göwrümli kemçiliklerden gaça durmak üçin talaplara laýyk gelýändigini tassyklaň.
 • Barlag standartlary : IPC-A-610G gözleg standarty, BOM, ECN CAD ýerleşiş kartasy, nusga
 • Synag enjamlary : Multimetre, sygymlylyk ölçeýjisi, köpri ölçeýji, gysgyç
Reflow oven temperature detection

Peçiň temperaturasyny kesgitlemek

 • Barlag maksady ur Peçiň temperaturasynyň egrilik synagy önümiň hilini üpjün etmek üçin düzgünlere laýyk gelýär
 • Barlag ülňüleri : SMT şöhlelenýän peçiň temperaturasynyň egrilik barlag standarty
 • Synag enjamlary : KIC peçiň temperaturasyny barlaýjy
IPQC Refill Confirmation

IPQC doldurma tassyklamasy

 • Barlagyň maksady wrong Nädogry materiallary, tersi we beýleki problemalary azaltmak üçin SMT patchyň hilini kepillendiriň
 • Barlag ülňüleri eding Iýmitlendiriş tablisasy
 • Synag enjamlary : Multimetre, sygymlylyk ölçeýjisi, köpri ölçeýji, gysgyç
IPQC product inspection

IPQC önümi barlamak

 • Barlagyň maksady : Spot barlaglary ähli kemçilikleri wagtynda ýüze çykarmak we duýdansyz laýyk gelýän önümleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin çäreleri görmek üçin ähli önümçilik proseslerinde geçirilýär.
 • Barlag ülňüleri : Her önüm prosesi gollanmasy we her iş gollanmasy
AOI detection

AOI kesgitlemek

 • Barlagyň maksady : 100% doly gözden geçirmek: Enjam PCB-ni kameranyň üsti bilen awtomatiki gözden geçirýär, şekilleri ýygnaýar we synagdan geçen lehim bogunlaryny maglumatlar bazasyndaky hünärli parametrler bilen deňeşdirýär.Surat gaýtadan işlenenden soň, PCB-de kemçilikler barlanýar we kemçilikler monitorda görkezilýär.
 • Barlag standartlary : IPC-A-610G gözleg standarty
 • Synag enjamlary : AOI Awtomatiki optiki detektor
 Functional testing

Funksional synag

 • Barlag maksady product Önümiň önümçilik akymynyň diagrammasyna laýyklykda önümiň işiniň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin önüm funksional synagdan geçirilýär
 • Barlag ülňüleri : Iş görkezmeleri, nusgalar
 • Synag enjamlary testing Synag enjamlary (synag enjamlary, kompýuterler, elektrik üpjünçiligi we ş.m. goşmak bilen) önümiň degişli synag talaplaryna laýyklykda.
OQC shipment inspection

OQC iberiş barlagy

 • Barlagyň maksady customer Müşderiniň hil talaplaryna laýyk gelýän önümleri üpjün etmek
 • Barlag ülňüleri is Esasy: Tanaýyş haty, nusga we degişli önüm resminamalary.Nusga almak, MIL-STD-105E General II derejesine görä tötänleýin nusga.AQL: CR: 0 MA: 0.25 MI: 0.65
 • Synag enjamlary : Vernier caliper, lenta ölçegi, kompýuter synag gurallary
IQC incoming <br> inspection
IQC gelýän
gözden geçirmek
Steel mesh tension <br>detection
Polatdan ýasalan dartyş
ýüze çykarmak
SMT first article <br> inspection
SMT birinji makala
gözden geçirmek
Reflow oven <br> temperature detection
Ojak
temperaturany kesgitlemek
IPQC refueling<br>  confirmation
IPQC ýangyç guýmak
tassyklamak
IPQC <br>  product inspection
IPQC
önümi barlamak
AOI <br>   detection
AOI
ýüze çykarmak
Functional <br> testing
Funksional
synag
OQC shipment <br> inspection
OQC iberiş
gözden geçirmek

PCBA mysal

Senagat müşderileri: elektronika, awtoulaglar, senagat awtomatizasiýasy, akylly öý, howpsuzlyk, elektrik aragatnaşygy we ş.m.

 CYCLE AND PRICE

SYCLE WE BAHA

Bahasy, elektroniki bölekleriň sanynyň we birlik bahasynyň, lehim bogunlarynyň sanynyň bahasy, in engineeringenerçilik bahasy, zähmet gymmaty we başlangyç bahasy we ş.m., aýratyn zerurlyklar bilen ylalaşylýar- ýüzbe-ýüz bolmak.PCBA önümçiliginiň, komponentleriň satyn alynmagynyň, SMT patch işleýşiniň we DIP gurnama synagynyň barşynda aladasyz hyzmatlary bermek üçin PCBA bir nokatly ýokary hilli hyzmaty gaýtadan işleýär.

PCBA habarlary

PCBA gaýtadan işlemegiň we SMT çipi gaýtadan işlemegiň soňky bazar meýillerine we umumy meselelerine düşüniň!

PCBA maglumatlary +

The importance of manual assembly line in pcba processing

Pcba gaýtadan işlemekde el bilen ýygnamak çyzygynyň ähmiýeti

El bilen ýygnamak ulgamlarynyň artykmaçlyklary aşakdakylardan gelýär.Kiçijik partiýa pcba gaýtadan işlemek barada aýdylanda;el bilen ýygnamak hem çalt, hem tygşytly.Kiçijik ylgawlar çekilende, esasanam deşikli komponentler (DIP lehim çyzyklary) el bilen ýygnamak bilen gowy işleýär.pcba birinji bölekler ...

PCAB sorag-jogap +

x