news

SMT lehimden soňky döwürde nämä üns bermeli


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

SMT gaýtadan işlemekde adamlar köplenç SMD gaýtadan işlenende haýsy kynçylyklar bar diýip pikir ederler?Bu galaýy, näsazlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, SMD-iň erbet lehim siminiň bardygyny ýa-da ýokdugyny görkezýär, elektron enjamlaryň nädogry, syzmagy, ýagdaýy tersine …… bular.Şeýle-de bolsa, obýektiw hakykatyň PCBA ýerleşdiriş prosesiniň bu döwründe adamlar diňe ýamanyň kynçylyklaryny göz öňünde tutmaly däldigi, plug-leriň lehimlenmesiniň kynçylyklaryna üns bermelidigi şübhesizdir. nokat.

A, elektrik hrom demir giriş güýji gaty uly.
Häzirki elektrik hrom demir giriş güýji, adatça 20W, 25W, hatda birnäçe ýüz Wt-da bolýar we wakuum saklananda daşarky we içki ýylylyga, uniwersal zynjyr kebşirlemek we abatlamak we bejermek we ş.m. bölünýär. turba maşyny we ş.m. içerki ýylylygy 35W-den daşarky ýylylyk 45W, elektrik kebşirlemek bilen has uly transformator bilen elektrik kebşirlemek we beýleki şuňa meňzeş önümler ssenariýa laýyklykda içerki ýylylygy 50W-daşky ýylylyk 75W ýoly bilen isläp bilerler. kebşirlemek.Eger lehimleme demir lehimlemegiň başynda galaýy asmasa, lehimleme demiriniň giriş güýjüne, lehim demiriniň giriş güýjüne laýyk ulanylmagyna üns bermeli.

Ikinjiden, lehimli demir kellesiniň hili pes.Bazardaky lehimli demir kellesiniň köpüsinde hil taýdan gowy meseleler, gowy we erbet önümler bar.Eger lehimli demir kellesine gabat gelseňiz, galaýy asmazlyga synanyşyň, bu ilkinji lehimli demir kellesini gyzdyranda SMT patch gaýtadan işlemegiň zerurlygy, soň bolsa pyçagyň ujundan birnäçe gezek örtülen örtügiň görnüşine çenli çykarmak, galaýy bilen doldurylan täze galaýy çyzygy bilen.Soňra synap görmek üçin basyň, gaty gowy sözler birnäçe gezek gaýtalanmasa, mesele henizem dowam etse, demiriň kellesiniň lehimlenmegi sebäpli göz öňünde tutup bilersiňiz.Magnit synagy üçin lehim demiriniň kellesi bolup biler.

Üçünjiden, elektrik üpjünçiliginiň wagty gaty uzyn, peýdasy ýok.Elektrik üpjünçiligine birikmek üçin demir kellesini uzak wagtlap lehimlemek we akymyň we beýleki bölekleriň rolunyň belli bir mukdarda howa okislenmegine sebäp bolanda ulanylmaz.Şonuň üçin uzak wagtyň dowamynda şol wagty ulanman degişli bejergini etmeli.Umuman aýdanyňda, tutuş temperatura manipulýasiýa standartlarynyň el bilen lehimleme kebşirleýiş işinde: gurşunly we gurşunsyz PCBA önümleri başgaça bolmaly, sebäbi gurşunly we gurşunsyz önümleriň temperatura talaplarynyň arasynda belli bir tapawut bar, köplenç ulananyňyzda elde lehimleme gurşunsyz önümler, umumy maslahat, temperaturany 370 dereje sazlamak.Gurşun önümlerini el bilen lehimleýän bolsaňyz, setirde 340 dereje sazlamak isläp bilersiňiz, ýokardaky elektrokrom demir barada Jingbang elektron redaksiýasy galaýyň käbir derňewini asmady.

Www.DeepL.com/Translator bilen terjime edildi (mugt wersiýa)


  • Öňki:
  • Indiki: