news

SMT ýerleşdirmekde iň möhüm proses haýsy?


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

Öňünden meýilleşdirmek üçin näme etsek-de, zatlaryň esasy mazmunyny we ikinjisini bölmek, esasy akymy we goşundylary arassalamak gerek.Zatlaryň möhüm mazmunyny ele alyň, soň bolsa bu meselede wagtyň dowamlylygyny öz wagtyna görä kesgitläň, oýlanyşykly meýilnamalaşdyryş wagty, işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagyň esasy usulydyr.SMT patchy gaýtadan işlemekde birmeňzeş zat, SMT patchyň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak üçin hünärmen işgärleriň we smt gaýtadan işleýän zawodlaryň işgärleriniň we gaýtadan işleýän enjamlaryň gatnaşygy üçin her bir baglanyşyk jikme-jik baha berilmelidir.
Şonuň üçin smt gaýtadan işlemekde haýsy pozisiýalarda has möhüm?Emma prosess baglanyşygyndan az işlemegiň mümkin däldigini hemmämiz bilýäris, bu gün analiz etmek üçin siziň bilen geleris: ilkinji ädim lehim pastasynyň çap edilmegi.
Birinji ädim, lehim pastasynyň çap edilmegi, sebäbi lehim pastasynyň çap edilmegi has möhüm ädimdir, çap etmegiň hili önümiň hiliniň müşderiniň talaplaryna ýetip biljekdigini ýa-da önümiň ökde bolandygyny gönüden-göni kesgitleýär. köýnek düwmesi, nädogry düwmäniň birinji düwmesi bolsa, ähli köýnek düwmeleriňiz ýalňyş bolar.Elbetde, käbir adamlar patch baglanyşygynda baglanyşygyň hiline has köp üns bermelidigini aýtmak isleýärler?Şol beýleki baglanyşyklar möhüm dälmi?Aslynda, hersi gaty möhümdir, tutuş prosesde hiç bir ädimiň artykmaçdygyny aýdyp bolmaz, patch baglanyşygynyň takyklygyny iň pes derejä çenli azaltmak, ýalňyşlygy azaltmak üçin patch baglanyşygynda operator we tehnik gowy hyzmatdaşlyga mätäç. syzmak pastasy ýa-da tersi we hil meselesi.Niýet gowy bolsa, sözüň umumy görnüşi aslynda uly mesele däl.Mysal üçin, 0201 enjamy, häzirki enjamlary ýerleşdirmegiň takyklygy adatça 01005 takyk ýerleşdiriş indeksine ýetip biler, esasanam üns bilen ýelmemek haýsy mesele ýüze çykmasa.


  • Öňki:
  • Indiki: