news

SMT ýerüsti gurnama birleşdirijisi näme?


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

Umumy lehim ýokary hilli mehaniki goldaw bermeýär, plug-iň özi bogunyň üstki gurnamasyndan has güýçlidir, sebäbi plug-in kebşirleýiş kesiş meýdany uly;ikinjisi, gurşun mehaniki goldaw berýän çukuryň içine girdi.Adatça ýylylyk zarbasynyň başlangyç kebşirleýiş prosesi, iş wagtynda temperatura tigir sürmek, birikdiriji güýçler, öwrüm güýçleri we yrgyldy güýçleri sebäpli dag dakmak.

Birikdirijini taslamakda dört esasy element bar: gurşun gurluşy, galyplaýyş birleşmesi, mehaniki goldaw we gurşun metal.

(1) Gurşun gurluşy.Baglaýjy gurşunyň iň möhüm aýratynlygy belli bir derejede çeýelige eýe bolmakdyr.Elbetde, çeýe gurşun diňe bir birleşdiriji bilen tagtanyň arasyndaky ýylylyk giňelme koeffisiýentini düzüp bilmez, goýmak stresinde bufer roluny hem ýerine ýetirer.Iki ganatly we J görnüşli gysgyçlar ulanylyp bilner.Jöne J görnüşindäki pin gurluşy komponentiň korpusynyň aşagynda egilen gurşun bolany üçin, şeýle baglanyşyk nokadyny göz bilen barlamak kyn we häzirki wagtda bu gurluşy ulanýan birikdirijileriň diňe birnäçe görnüşi bar.

(2) galyndy birleşmesi.Adaty termoplastiki materiallar eremegiň pes nokadyna eýe bolup, ýerüsti gurnama şöhlelendiriş lehimleme prosesi üçin amatly däl.Temperatureokary temperaturaly termoplastiki materiallar ulanylsa-da, ýokary ereýän nokady bar, ýöne prosesiň kynlygyny we çykdajylaryny ýokarlandyrýar.

(3) Mehaniki goldaw.Birnäçe ýagdaýdan başga, birleşdiriji ýeke-täk mehaniki goldaw usuly hökmünde kebşirlemäge bil baglamaly däldir, ýöne kabul edilip bilner.

Dürli goldaw goldaw usullaryny ulanyň.Baglaýjylar tagtada oturdylan çişirmek, gysmak, saramak ýa-da sapakly birikdiriş usulyny ulanyp bilerler.

(4) Gurşun metal.Leeterlik lehim güýjüni üpjün etmek üçin, birleşdirijiniň örtükli metallary ýokary derejede çeýelige eýe bolmalydyr.Gowşak çözülişi diňe önümçilik döwründe kynçylyk döretmän, lehimiň güýjüni hem azaldar.Ewtektiki Sn-Pb örtükleri iň ýokary çeýeligi üpjün edýär, beýleki örtükleriň hemmesi meňzeýär.

Häzirki wagtda bazarda satylýan dürli ýerüsti gurnalan birikdirijiler bar.Bu birikdirijiniň ýokarsyna beýleki komponentler goýulýar;gapdal birleşdiriji üçin şekilde görkezilişi ýaly, bu birikdirijiniň gyrasyna beýleki komponentler goýulýar.

Www.DeepL.com/Translator bilen terjime edildi (mugt wersiýa)


  • Öňki:
  • Indiki: