news

PCBA lehimlemezden öň gyzdyrmak näme?


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

Köpçülikleýin öndürilen pcba gaýtadan işlemek lehim gurşawynda temperatura profiliniň ähmiýetine giňden düşünilýär.Slowuwaş-ýuwaşdan ýokary göteriliş we gyzdyryş fazalary akymy işjeňleşdirmäge, termiki zarbanyň öňüni almaga we smt ýerleşdirilende lehimiň bilelikdäki hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlemek, prototip ýazmak ýa-da PCBA birinji bölegi prototip ýazmak taslamalary barada aýdylanda, deslapky gyzdyryş tapgyrynyň ähmiýetini ýatdan çykarmak aňsat, zeper ýetmese enjamlaryň ep-esli ýitmegine sebäp bolup biler.Şeýle möhüm ädim üçin, smt gaýtadan işleýän zawodlarda hakyky iş barada aýdylanda näme üçin köplenç ýatdan çykarylýar?Bu etapdan çykmagyň netijeleri näme?

Doldurmazdan ozal PCBA preheat näme?
Tehniki işgärler we praktikantlar temperatura profilini ýa-da temperatura profilini eşidenlerinde, smt şöhlelenme lehimini pikir edýärler.Temperaturany dolandyrmagyň 4 esasy zonasy, lehim zonasynyň ägirt uzynlygy boýunça aňsatlyk bilen görünýär, netijede ajaýyp lehimli bogun öndürer diýip umyt edýäris.Her bir basgançak, tehnikanyň tejribesi we gaýtalanýan synaglary bilen seresaplylyk bilen dolandyrylýar we kämilleşdirilýär we her bir basgançak lehimiň bilelikdäki hilini ýokarlandyrmakda we kemçilikleri azaltmakda möhüm rol oýnaýar.Otheröne beýleki senagat lehimleme maşynlarynda beýle gowy temperatura gözegçilik edip bilmez.Olaryň umumylyklary, ýöne gyzdyryş tapgyry.

Saýlanan tolkun lehimlerinde akymyň ýanmagy
Öňünden gyzdyryş tapgyry, ýygnagyň temperaturasyny otag temperaturasyndan lehim pastasynyň ereýän nokadyndan takmynan 150 ° C çenli ýokarlandyrýan temperatura çenli yzygiderli ýokarlandyrmaga hyzmat edýär.Öňünden gyzdyryş tapgyry bu işiň ilkinji ädimidir.Temperaturanyň üýtgemegi sekuntda birnäçe dereje yzygiderli dowam etmek üçin sazlanýar.Öňünden gyzdyryş fazasy, tagtanyň deň derejede gyzdyrylmagyny üpjün etmek üçin belli bir wagtlap şol temperaturany saklaýan birmeňzeşleşme tapgyry bilen gönüden-göni yzarlanýar.Soňra lehimiň birleşmegini emele getirýän şöhlelendiriş tapgyry gelýär.Öňünden gyzdyrmak we siňdirmek döwürlerinde, lehim pastasyndaky üýtgäp durýan erginler ýakylýar we akym işjeňleşýär.

Www.DeepL.com/Translator bilen terjime edildi (mugt wersiýa)


  • Öňki:
  • Indiki: