news

USB konsentratory


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr

“USB” merkezi, “Universal Serial Bus” (USB) portuny birnäçe adama giňeldýän enjamdyr, şonuň üçin enjamlary elektrik zolagyna meňzeş host ulgamyna birikdirmek üçin has köp port bar.USB konsentratorynyň üsti bilen birikdirilen ähli enjamlar şol konsentratorda bar bolan geçiriş giňligini paýlaşýarlar.

USB konsentratorlary köplenç kompýuter korpuslary, klawiaturalar, monitorlar ýa-da printerler ýaly enjamlara gurulýar.Şeýle enjamda köp USB porty bar bolsa, olaryň hemmesi garaşsyz USB zynjyry bolan her porta däl-de, bir ýa-da iki içerki USB konsentratoryndan emele gelýär.

Fiziki taýdan aýratyn USB konsentratorlary dürli görnüşli faktorlarda ýüze çykýar: daşarky gutulardan (Ethernet ýa-da tor merkezine meňzeýär), USB portuna gönüden-göni dakylýan kiçijik dizaýnlara ("ykjam dizaýn" suratyna serediň)."Gysga kabel" konsentratorlary, adatça, kiçijik porty fiziki port dyknyşygyndan birneme uzaklaşdyrmak we elýeterli portlaryň sanyny köpeltmek üçin 6 dýuým (15 sm) integral kabeli ulanýarlar.

Döwrebap noutbuk / noutbuk kompýuterleriniň hemmesi diýen ýaly USB portlary bilen enjamlaşdyrylan, ýöne daşarky USB merkezi ähli enjamlary bir basgançakly birikdirmegi we aýyrmagy üpjün etmek üçin gündelik enjamlary (syçanjyk, klawiatura ýa-da printer ýaly) birleşdirip biler.

Käbir USB konsentratorlary, öz-özi işleýän we kepillendirilen bolsa, noutbuk batareýasyny zarýad bermek üçin elektrik üpjünçiligini (PD) goldap biler, ýöne batareýany zarýad bermek üçin diňe bir birikmä mätäçligi sebäpli ýönekeý dokma stansiýasy diýlip atlandyrylyp bilner. we periferiýa enjamlaryny birikdiriň.

number (9)

Fiziki ýerleşiş

USB torlaryndan aşak akymlara birikdirilen USB konsentratorlaryndan USB tory gurulýar, olaryň özleri USB konsentratorlaryndan gelip çykyp biler.USB konsentratorlary USB toruny iň köp 127 porta çenli giňeldip biler.USB spesifikasiýasy awtobus bilen işleýän (passiw) konsentratorlaryň beýleki awtobus bilen işleýän merkezlere yzygiderli birikdirilmezligini talap edýär.

Satyjy we dizaýna baglylykda USB portlary köplenç ýakyn aralykda ýerleşýär.Netijede, enjamy bir porta dakmak, goňşy porty fiziki taýdan blokirläp biler, esasanam wilka kabeliň bölegi däl-de, USB fleş disk ýaly enjamyň aýrylmaz böleginde.Gorizontal rozetkalaryň gorizontal massiwini ýasamak aňsat bolup biler, ýöne dört portdan diňe ikisiniň ulanylmagyna sebäp bolup biler (wilkanyň giňligine baglylykda).

Portuň ugry, massiw ugruna perpendikulýar bolan port massiwlerinde, köplenç blokirleme meselesi az bolýar.Daşarky "Oktopus" ýa-da "Squid" konsentratorlary (gaty gysga kabeliň ujundaky her rozetka bilen, köplenç 2 dýuým (5 sm)) ýa-da "ýyldyz" konsentratorlary (her portuň suratdaky ýaly başga tarapa gönükdirilmegi bilen) ) bu problemadan doly gaça duruň.

number (7)

Uzynlyk çäklendirmeleri

USB kabelleri pes tizlikli USB 1.1 enjamlary üçin 3 metr (10 fut) bilen çäklenýär.Kabeliň uzynlygyny bir gezekde 5 metre (16 fut) çenli uzaltmak üçin konsentrator işjeň USB gaýtalaýjy hökmünde ulanylyp bilner.Işjeň kabeller (ýöriteleşdirilen birleşdiriji birikdirilen bir portly konsentratorlar) şol bir funksiýany ýerine ýetirýärler, ýöne berk awtobus bilen işleýänligi sebäpli, käbir segmentler üçin daşarky işleýän USB konsentratorlary zerur bolup biler.

number (3)

Kuwwat

A.awtobus bilen işleýän merkez (passiw merkez)hosthli güýjüni kabul ediji kompýuteriň USB interfeýsinden çekýän merkezdir.Aýry-aýry elektrik birikmesi gerek däl.Şeýle-de bolsa, köp enjam bu usulyň üpjün edip biljekinden has köp güýç talap edýär we bu merkezde işlemez.Öz-özi işleýän daşarky gaty diskler bilen awtobus bilen işleýän konsentratory ulanmak islenip bilner, sebäbi gaty diski dolandyryjydan bäri öz-özi işleýän merkezi ulanyp, kompýuter öçürilende ýa-da uky re modeimine girende gaty disk aýlanmazlygy mümkin. USB portlarynda güýç çeşmesini görmäge dowam eder.

USB-iň elektrik togy, her port üçin iň köp 500 mA çenli 100 mA birliklerde bölünýär.Şonuň üçin laýyk gelýän awtobus bilen işleýän merkezde dört aşaky portdan köp bolup bilmez we aşaky akym enjamlaryna jemi dört 100 mA-dan köp tok hödürläp bilmez (sebäbi merkeziň özi üçin bir birlik gerek).Enjam birikdirilen portdan has köp tok birligini talap edýän bolsa, operasiýa ulgamy adatça ulanyja habar berýär.
Munuň tersine, aöz-özi işleýän merkez (işjeň merkez)güýjüni daşarky elektrik üpjünçilik bölüminden alýar we şonuň üçin her porta doly güýji (500 mA çenli) berip biler.Köp konsentratorlar awtobus bilen işleýän ýa-da özbaşdak işleýän merkezler hökmünde işläp bilýärler.
Şeýle-de bolsa, bazarda hakykatdanam awtobus bilen işleýändigine garamazdan özlerini öý eýesi diýip yglan edýän köp laýyk gelmeýän merkezler bar.Şol bir wagtyň özünde, bu hakykaty yglan etmezden 100 mA-dan gowrak ulanýan laýyk gelmeýän enjamlar köp.Bu konsentratorlar we enjamlar güýç ulanylanda has çeýeligi üpjün edýär (hususan-da, köp enjam 100 mA-dan az ulanýar we köp USB porty artykmaç ýüklenmezden ozal 500 mA-dan gowrak üpjün edip biler), ýöne bu ähtimal güýç problemalaryny anyklamak has kyn.

Käbir öz-özi işleýän merkezler her portda 500 mA ýük götermek üçin ýeterlik güýç bermeýär.Mysal üçin, ýedi port merkeziniň köpüsinde 1 tok üpjünçiligi bar, aslynda ýedi port iň köp 7 x 0,5 = 3,5 A çekip bilýär we bu merkeziň özi üçin güýç goşýar.Dizaýnerler, ulanyjynyň köp pes güýçli enjamlary we doly 500 mA talap edýän diňe bir ýa-da ikisini birleşdirjekdigini çaklaýarlar.Beýleki tarapdan, käbir özbaşdak işleýän merkezler üçin gaplamalarda portlaryň näçesiniň birbada 500 mA doly ýük göterip biljekdigi aç-açan görkezilýär.Mysal üçin, ýedi portly merkezdäki gaplama iň köp dört sany doly enjamy goldap biler.
Dinamiki kuwwatly merkezlerAwtobus bilen işleýän we öz-özi işleýän merkezler ýaly işläp bilýän merkezlerdir.Aýry elektrik üpjünçiliginiň elýeterlidigine ýa-da ýokdugyna baglylykda reesimleriň arasynda awtomatiki usulda geçip bilerler.Awtobus bilen işleýän öz-özi işleýän işe geçmek, öý eýesi bilen gyssagly gepleşik geçirmegi talap etmeýän bolsa-da, özbaşdak işleýän awtobus bilen işleýän işe geçmek, birikdirilen enjamlar awtobusdakydan has köp güýç talap eden halatynda USB birikmeleriniň täzeden gurulmagyna sebäp bolup biler- kuwwatly re modeim.

number (2)

Tizlik

Speedokary tizlikli (USB 2.0) enjamlaryň iň çalt işlemegine rugsat bermek üçin enjamlar bilen kompýuteriň arasyndaky ähli konsentratorlar ýokary tizlikli bolmaly.Speedokary tizlikli enjamlar doly tizlikli merkeze (ýa-da köne doly tizlikli kompýuter portuna birikdirilende) doly tizlige (USB 1.1) yza gaýdyp gelmeli.Speedokary tizlikli konsentratorlar enjamyň ähli tizliginde aragatnaşyk gurup bilýän hem bolsa, pes we doly tizlikli trafik birleşdirilip, geleşik terjimeçisi arkaly ýokary tizlikli trafikden bölünýär.Her bir amal terjimeçisi, wirtual doly tizlikli awtobus döredip, pes tizlikli hereketi öz howzuna bölýär.Käbir dizaýnlarda ýekeje geleşik terjimeçisi (STT) ulanylýar, beýleki dizaýnlarda birnäçe terjimeçi (MTT) bar.Birnäçe ýokary zolakly doly tizlikli enjamlary birleşdireniňde köp terjimeçiniň bolmagy möhüm peýdadyr.

Umumy dilde (we köplenç önüm marketinginde) USB 2.0-iň ýokary tizlik bilen sinonimi hökmünde ulanylmagy möhümdir.Şeýle-de bolsa, ýokary tizlikli girizilen USB 2.0 spesifikasiýasy USB 1.1 spesifikasiýasyny öz içine alýandygy sebäpli, USB 2.0 enjamynyň ýokary tizlikde işlemegi talap edilmeýänligi sebäpli, islendik doly tizlikli ýa-da pes tizlikli enjam henizem a diýip bellik edilip bilner. USB 2.0 enjamy.Şeýlelik bilen, USB 2.0 konsentratorlarynyň hemmesi ýokary tizlikde işlemeýär.

USB 3.0Kompýuterleriň we elektron enjamlaryň interfeýsi üçin “Universal Serial Bus” (USB) standartynyň üçünji esasy wersiýasy.Beýleki gowulaşmalaryň arasynda USB 3.0 SuperSpeed ​​diýlip atlandyrylýan täze geçiriş tizligini goşýar5 Gbit / s (625 MB / s) çenli maglumat geçirip bilýän USB (SS), bu USB 2.0 standartyndan takmynan 10 esse çalt.Öndürijilere “Standard-A” kabul edijileri we wilkalary üçin gök (Pantone 300C), [4] we SS baş harplary bilen USB 3.0 birikdirijilerini USB 2.0 kärdeşlerinden tapawutlandyrmak maslahat berilýär.

USB 3.12013-nji ýylyň iýul aýynda çykan, USB 3.0 standartynyň ornuny tutýan mirasdüşer.USB 3.1 bar bolan SuperSpeed ​​geçiriş tizligini saklaýar we oňa USB 3.1 Gen 1 belligini berýär, şol bir wagtyň özünde bar bolan USB görnüşinden 10 Gbit / s çenli maglumat geçirip bilýän USB 3.1 Gen 2 atly täze SuperSpeed ​​+ geçiriş tertibini kesgitleýär. A we USB-C birikdirijileri (1250 MB / s, USB 3.0 tizliginden iki esse).
USB 3.2, 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda çykan USB 3.1 standartynyň ornuny tutýar.Bar bolan USB 3.1 SuperSpeed ​​we SuperSpeed ​​+ maglumat reesimlerini gorap saklaýar we 10 we 20 Gbit / s (1250 we 2500 MB / s) iki zolakly operasiýa ulanyp, USB-C birikdirijisinden iki sany täze SuperSpeed ​​+ geçiriş reesimini hödürleýär.

number (1)

Protokol

Her bir merkezde takyk bir ýokarky port we birnäçe aşaky port bar.Stokarky port, merkezi (göni ýa-da beýleki konsentratorlaryň üsti bilen) öý eýesine birleşdirýär.Aşakdaky portlara beýleki konsentratorlar ýa-da enjamlar birikdirilip bilner.Adaty geçiriş wagtynda konsentratorlar esasan aç-açan bolýar: ýokarky portundan alnan maglumatlar aşaky portlaryna birikdirilen ähli enjamlara ýaýradylýar (11-nji suratdaky USB 2.0 spesifikasiýasynda, Hub signalizasiýa birikmesi).Aşakdaky portdan alnan maglumatlar, adatça, diňe ýokarky porta iberilýär.Şeýlelik bilen, öý eýesi tarapyndan iberilýän zat ähli konsentratorlar we enjamlar tarapyndan kabul edilýär we enjam tarapyndan iberilen zatlar öý eýesi tarapyndan kabul edilýär, ýöne beýleki enjamlar tarapyndan däl (kadadan çykma rezýume).“Point to Point” marşrutizasiýasynyň goşulmagy bilen aşaky akym marşruty USB 3.0-de üýtgedildi: Paket sözbaşysyna iberilen marşrut setiri USB 3.0 öý eýesine diňe aşaky akym paketini ýekeje maksat portuna ibermäge mümkinçilik berýär, dyknyşygy we güýji sarp edýär.

Enjamlary salmak ýa-da aýyrmak ýaly aşaky portlaryň ýagdaýynyň üýtgemegi bilen iş salyşanda konsentratorlar aç-açan däl.Hususan-da, konsentratoryň aşaky porty ýagdaýy üýtgedýän bolsa, bu üýtgeşme öý eýesi bilen bu merkeziň özara täsirinde amala aşyrylýar;öý eýesi bilen aç-açan hereket edýän "üýtgedilen merkez" arasyndaky islendik konsentrator bilen.

Bu maksat bilen, her bir merkezde aşaky portlaryň ýagdaýynyň üýtgemegine signal bermek üçin ulanylýan "1 IN" ahyrky nokat (ahyrky nokat 1, öý eýesi ugry) bar.Kimdir biri enjama daksa, konsentrator D + ýa-da D- naprýa .eniýäni kesgitleýär we bu kesiş nokadynyň üsti bilen öý eýesine goýulmagyna signal berýär.Öý eýesi bu kesiş nokadyny saýlasa, täze enjamyň bardygyny öwrenýär.Soňra täze enjamyň dakylan portuny täzeden dikeltmegi konsentratoryna (deslapky dolandyryş turbasynyň üsti bilen) tabşyrýar.bu özara täsir, öý eýesine enjama täze (nol däl) salgy bermegine getirer.

number (4)

Geleşik terjimeçisi

USB 1.1 (12 Mbit / s) -dan has ýokary standarty goldaýan islendik USB 2.0 konsentrasiýasy, transaksiýa terjimeçisi (TT) diýilýän zady ulanyp, aşaky standart bilen has ýokary standartyň arasynda terjime ediler.Mysal üçin, USB 1.1 enjamy USB 2.0 merkezindäki porta birikdirilen bolsa, TT awtomatiki usulda USB 1.1 signallaryny ýokaryk USB USB-e terjime eder.Şeýle-de bolsa, deslapky dizaýn, pes derejeli enjamlaryň hemmesiniň birmeňzeş terjimeçini paýlaşmagy we şeýlelik bilen ýeke geleşik terjimeçisi diýlip atlandyrylýan konfigurasiýa päsgelçilik döredýär.Netijede, päsgelçilikleriň öňüni almak üçin has köp amal terjimeçisini üpjün edýän köp amally terjimeçiler (Multi TT) döredildi.USB 3.0 konsentratorlarynyň häzirki wagtda USB 2.0 enjamlary üçin ýokary tizlikli amal terjimesini ýerine ýetirmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

number (5)

Elektron dizaýn

USB konsentratorlarynyň köpüsinde dürli öndürijilerden birnäçe dizaýn bar bolan bir ýa-da birnäçe integral dolandyryjy (IC) ulanylýar.Köpüsi dört portly konsentrator ulgamyny goldaýar, ýöne 16 portly konsentratorlary ulanýan merkezler bu pudakda hem bar.USB awtobusy ýedi sany kaskadly portlara mümkinçilik berýär.Kök merkezi birinji derejeli we iň soňky enjamlar ýedinji derejededir we olaryň arasynda 5 derejeli konsentratorlara mümkinçilik berýär.Ulanyjy enjamlarynyň iň köp sany konsentratorlaryň sany bilen azalýar.50 konsentrator birikdirilende iň köp san 127− 50 = 77.

number (8)

Ters ýa-da paýlaşma merkezleri (KVM)

Şeýle hem, birnäçe kompýuteriň (adatça) bir periferiýa girmegine mümkinçilik berýän USB merkeziniň tersi bolup durýan "paýlaşma merkezleri" hem bar.Bular el bilen, täsirli ýönekeý açar gutusy ýa-da haýsy kompýuteriň periferiýa we şoňa görä wyklýuçatel ulanmak isleýändigini bilýän mehanizmi öz içine alýan awtomatiki usulda bolup biler.Birbada birden köp kompýutere girip bilmeýärler.Şeýle-de bolsa, käbir modellerde birnäçe periferiýa aýratyn gözegçilik etmek ukyby bar (meselem, iki kompýuter we dört periferiýa, aýratyn ygtyýar berilýär).Has ýönekeý wyklýuçateller awtomatiki bolýar we bu aýratynlyk olary has ýokary nyrhda goýýar.Häzirki zaman "klawiatura, wideo we syçan" wyklýuçatelleri köplenç USB enjamlaryny birnäçe kompýuteriň arasynda paýlaşyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: