news

USB merkezi Zawodyň inerener toparyndan fiziki ýerleşiş


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr

USB konsentratoryny öndüriji, inerener toparyna hemişe zerur bolan müşderiler üçin ODM taslamasyny işläp düzmäge ýolbaşçylyk edýär.Bu aralykda, USB konsentratoryny öndüren zawod, ODM sargyt müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin SMT önümçilik liniýasyna eýe bolmalydyr.

USB torlaryndan aşak akymlara birikdirilen USB konsentratorlaryndan USB tory gurulýar, olaryň özleri USB konsentratorlaryndan gelip çykyp biler.USB konsentratorlary USB toruny iň köp 127 porta çenli giňeldip biler.USB spesifikasiýasy awtobus bilen işleýän (passiw) konsentratorlaryň beýleki awtobus bilen işleýän merkezlere yzygiderli birikdirilmezligini talap edýär.

Satyjy we dizaýna baglylykda USB portlary köplenç ýakyn aralykda ýerleşýär.Netijede, enjamy bir porta dakmak, goňşy porty fiziki taýdan blokirläp biler, esasanam wilka kabeliň bölegi däl-de, USB fleş disk ýaly enjamyň aýrylmaz böleginde.Gorizontal rozetkalaryň gorizontal massiwini ýasamak aňsat bolup biler, ýöne dört portdan diňe ikisiniň ulanylmagyna sebäp bolup biler (wilkanyň giňligine baglylykda).

Portuň ugry, massiw ugruna perpendikulýar bolan port massiwlerinde, köplenç blokirleme meselesi az bolýar.Daşarky “Oktopus” ýa-da “Squid” konsentratorlary (gaty gysga kabeliň ujundaky her rozetka bilen, köplenç 2 dýuým (5 sm)) ýa-da “ýyldyz” konsentratorlary (her portuň suratdaky ýaly başga tarapa gönükdirilmegi bilen) ) bu problemadan doly gaça duruň.

Uzynlyk çäklendirmeleri
USB kabelleri pes tizlikli USB 1.1 enjamlary üçin 3 metr (10 fut) bilen çäklenýär.Kabeliň uzynlygyny bir gezekde 5 metre (16 fut) çenli uzaltmak üçin konsentrator işjeň USB gaýtalaýjy hökmünde ulanylyp bilner.Işjeň kabeller (ýöriteleşdirilen birleşdiriji oturdylan bir portly konsentratorlar) şol bir funksiýany ýerine ýetirýärler, ýöne berk awtobus bilen işleýänligi sebäpli, käbir segmentler üçin daşarky işleýän USB konsentratorlary zerur bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: