news

Micro usb ýok ediljekmi?


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr

Häzirki wagtda Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO / VIVO, Meizu, OnePlus we beýleki ýokary derejeli modelleriň hemmesi diýen ýaly tipik birleşdiriji interfeýsleri ulanýarlar.Öýjükli esasy interfeýsiň öňki nesli mikrobly hereketlendirijiniň plugin tagtasyr oturgyç täze döreýän ykjam enjamlaryň gurnama dizaýnynda kem-kemden ýok edilýär.Mikrobly aýal birleşdirijä meňzeş görnüşde, tipiki aýal birleşdirijiniň öň tarapy goýmak we arka dakmak ýaly köp dürli lehim plastinka aýratynlyklary bar, ed plugin tagtasy, tersi çümdüriji tagta, SMT / monta board tagtasynyň görnüşi we ş.m. aýal jübütleşmek meňzeş, tipiki birleşdirijiniň erkek we aýal jübüt gurluşy mikrob bilen deňdir Baglaýjylaryň gurluşy birmeňzeş.Baglaýjy gysgyçlaryň gyrgyç uçlary tipiki erkek adamda.Zenan rozetkadaky gysgyçlar, esasan, iki tarapynda birnäçe gysgyçly "ýokary geçirijilikli mis örtükler".Hakyky bahar çüýleri erkek kişiniň üstünde.Kelläniň içi we “Typec” erkek kellesiniň içindäki gysgyç gurluşy sebäpli, önüminiň iňňe iňňesi integrirlenen gurluşda döredilip bilinmez.

news

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen Hytaýyň sarp ediş elektronikasy bazary ösýär we täze döreýän tipik birleşdiriji aýal interfeýsi dünýä inýär we birleşdiriji bazarda özüne orun tapmagyny dowam etdirýär.Bu, esasan, üçünji tarap aksesuar öndürijileriniň köpüsiniň fanatik yzarlanmagyna sebäp bolan ykjam enjam öndürijileriniň güýçli mahabatlandyrylmagy bilen baglanyşykly.

ad_ico_01_hover

Type-c birleşdirijiniň we erkek birleşdirijiniň artykmaçlyklary:

1. Öň we arka erkin.“C” görnüşli erkek birleşdirijini ulananymyzda, gönüden-göni ýa-da yza goýulyp biljekdigini, ýagtylygyň pesliginde kör bolup goýuljakdygyny we usb interfeýsi ýaly mikro ýaly bolmagynyň zerur däldigini görüp bileris. , oňaýly we zyýanly taraplaryny çekinmek, ikirjiňlenmän, iň uly artykmaçlyklaryndan biridir.

2. frequygylyk has ýokary bolýar we c görnüşli birleşdiriji interfeýs çalşylýar.Zarýad beriş tizligi hem, geçiriş tizligi hem ep-esli gowulaşýar.Diňe batareýanyň göwrümi ulalman, çalt zarýad bermek we fleş zarýad bermek funksiýasy güýçlenýär we c görnüşi maglumat geçirişinde has gowulaşýar, tizlik köp ýokarlanýar we köp usb rozetkalaryna laýyk gelýär .

3. Iki taraplaýyn zarýad bermek.Bu funksiýa gündelik durmuşda seýrek gatnaşyp biler, ýöne hakykatdanam esasy zat.“C” görnüşli birleşdiriji, diňe bir jübi telefonlaryna zarýad berip bilmän, beýleki enjamlara hem zarýad berip bilýän iki taraplaýyn zarýad bermegi goldap biler.Notebooky mysal hökmünde alyň, diňe ykjam enjamlara zarýad bermek bilen çäklenmän, depderlere zarýad bermek üçin beýleki enjamlary hem ulanyp bilersiňiz.

4. Güýçli ulalmak.Bir görnüşli “c” interfeýsi diňe zarýad bermek üçin däl, eýsem maglumatlary geçirmek we beýleki funksiýalar üçin hem birnäçe hökmünde ulanylyp bilner.Dürli interfeýsler ýaly, bir görnüşi “c” bilen çalşyp bolýar we bir setir çalt we amatly “on sim” bilen doldurylýar.

5. Şeýle hem, analog IC üpjün edijilerinden “Apple” -iň zarýad berijini we indiki nesil bilen baglanyşykly interfeýsleri täzeden dizaýn edýändigi barada habar bar.“iPhone” we “iPad” USBType- C-ni goldaýar (gysgaldylan: USB- C).Geljekde “c” görnüşiniň adaty mikrobyň ornuny tutup, indiki nesil ykjam enjamlary ýygnamagyň standartyna öwrüljekdigini görmek bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: