news

Smt SMD gaýtadan işlemekde köpri birikdiriş meselesini nädip çözmeli


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

Önümler kiçelip, pcba zynjyr tagtalary has ykjam bolansoň, SMD gaýtadan işleýän zawodlar takyk lehimlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Mysal üçin, köpri gurmak, umumy kemçilik, birleşdirijiniň göni akymynda ýokary temperaturaly lehimleme, köpriniň döremegine sebäp bolýar.Köpri smt gaýtadan işlemegiň dürli etaplarynda bolup biler.Köprüleriň sebäplerinde hatda aşakdakylar hem bar.

1, PCB dizaýn meselesi: PCB, has uly, has agyr komponentler bir tarapa ýerleşdirilýär, şeýlelik bilen PCB deň däl agram paýlanyşyny döredýär we netijede egilýär.

2, tersine ýerleşdirilen komponentleriň ugry

3, ýassyklaryň arasyndaky boşlukda artykmaçlyk ýok

4, şöhlelendiriji lehimli peçiň temperatura egriniň sazlanyşy ylmy däl

5, patch basyşyny sazlamak ýerlikli däl we ş.m.

Diýmek, ýokardaky meseleler ýüze çykdy, ony nädip çözmeli?Aşakda lehim köprüsini azaltmak üçin käbir amaly maslahatlar bar.

1, pcb çap edilen zynjyr tagtasynyň dizaýny.

Taslama döredilende, ylmy meýilnamalaşdyrmagyň berk zynjyr dizaýn derejesi, agramyň iki gapdalynda komponentleriň paýlanyşy, açyk howa deşikleri, deşikleriň arasynda paýlanyş, dykyz komponentleriň aralygyny sazlamak, lehimlere garşylykly gatlak goşmak we ş.m. .

2, lehimli peçiň temperatura egrisini şöhlelendiriň.

Göçme manyda pcba gaýtadan işlemekde, ereýän suwuk lehim, lehim işjeňliginiň ýokary temperaturasy has ýokary.Yzygiderli temperatura egrisi esassyz goýulsa, lehim pastasynyň tertipsiz akymyna sebäp bolar.Köprü birikdirmek mümkinçiligini artdyryň.

3, lehim pastasy çap ediji maşyny saýlaň.

Dolduryjy pasta çap ediji maşyn, lehim pastasynyň galam bilen örtülmegi talap edilmeýär, bu bolsa ylmy däl galamyň açylmagy, galam ýazgysy, stenil bölümi sebäpli lehim pastasynyň kontaktynyň pes örtügini azaldar.

4 leder Lehim pastasynyň mukdaryna rasional gözegçilik

Artykmaç lehim pastasynyň çökmeginiň ýokary suwuklygy meselesini azaltmak üçin lehim pastasy örtüginiň mukdaryna dogry gözegçilik etmek.

5 the Lehimiň garşylyk gatlagynyň esasly sazlamasy

Lehim köprüsiniň töwekgelçiligini azaltmakda lehim garşylyk gatlagynyň dogry sazlanylmagy gaty peýdalydyr

Hakyky önümçilik prosesinde bolsa-da, her ädimiň takyklygyna takyk gözegçilik etmek mümkin däl.Emma bu işde gözegçilik edip biljek, ygtybarly we tejribeli hyzmatdaş saýlamaly.Lehim köprüsiniň öňüni nähili almalydygyny bilmek bilen, PCBA gurnama jaýlaryny gözden geçirende, problema döremeginden döreýän gözegçiliksiz çykdajylary azaltmak üçin olaryň prosesi, PCB dizaýny, şöhlelendirme tertibi we ş.m. bilen baglanyşykly meselelere ünsi jemläp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: