news

Powerokary güýçli PCBA üçin ýylylyk dolandyryşyny nädip ýerine ýetirmeli


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

1956-njy ýylda IBM bary-ýogy 5MB göwrümli ullakan gaty diskleri iberýärdi.Häzirki wagtda bolsa diňe müň barmak ýadyna çenli kiçijik barmak gapagynyň ululygy gerek.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen enjamlaryň barha artýan çylşyrymlylygynyň we miniatýurizasiýasynyň iň içgin görnüşlerinden biri.
Soňra enjamlar barha kiçelip başlansoň, giňişligiň we göwrümiň gysylmagy, esasanam 21-nji asyryň başyndan bäri on müňlerçe gezek bolýar.işleýşiniň ýokarlanmagy, göwrüminiň azalmagy we energiýa sarp edilişiniň azalmagy PCBA önümçiliginde aç-açan zerurlyklardyr.Birnäçe zerurlygyň utgaşmasy enjam öndürijilerinden köp çylşyrymly meseläni çözmegi talap edýär.Esasanam ýokary güýçli tok tagtalary üçin ýylylyk meselesi has möhümdir.Şonuň üçin smt ýerleşdiriş gaýtadan işleýän zawodda ýokary kuwwatly tok tagtasynyň ýylylyk dolandyryşy möhüm gözleg ugruna öwrülýär, sebäbi ýokary temperatura pcba-ny maksatly öndürijiligine we ygtybarlylyk derejesine ýetmegi kynlaşdyrýar.

Ylmy termiki dolandyryşy amala aşyrmak isleseňiz, jikme-jik termiki derňew geçirmeli.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, termiki derňew komponentler üçin termiki modullary döretmek we tagtanyň gurluşyna we çig malyna, komponentleriň gaplanyşynyň görnüşine we ulanyljak gurşawyna esaslanyp simulýasiýa gözegçilik parametrlerini düzmekdir.Düşüniş döwründe ýerine ýetirilen düýpli ýylylyk derňewi, ýylylygyň ýaýramagynyň täsirli usullarynyň ulanylmagy üçin komponent temperaturasynyň, tagtanyň temperaturasynyň we howa akymynyň temperaturasynyň takyk bahalarynyň alynmagyny üpjün eder.Soňra hakyky işde esasan PCB we seljermek üçin iki tarapy gaýtadan işlemek bolýar.

1, ýylylyk geçirijisini saýlamak gabat gelýär

2, ýylylyk geçiriji pad we termiki pasta ulanmagyň zerurlygy.

3, deşikden gaty doldurgyç ulanmagyň zerurlygy

4, tabagyň gowy ýylylyk öndürijiligini ulanmagyň zerurlygy

5 cool Sowadyjy fanatyň ylmy taýdan ýerleşdirilendigi

Heatylylyk beriji enjam, IC bilen ýylylyk geçirijisiniň arasynda has gowy baglanyşygy üpjün etmek üçin ýylylygy ýaýratmaga kömek edýän ileri tutulýan enjam bolsa-da, ýylylyk ýaýramagyna kömek etmek üçin termal padler we termal pasta ulanylýar.

Highokary takyklykly PCBA önümçiliginde ýokardaky usullar ýylylygyň bölünip çykmagy meselesiniň esasy çözgüdi, baglanyşykly meseleleri çözmegiň esasy usulydyr, ýörite iş ýüzünde baglanyşyklylygyň mümkinçiligini hem barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki: