news

USB C konsentratorynyň elektrik üpjünçiligi meselesini nädip çözmeli


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr

Guangdong Dongguan şäherinde birnäçe pudak üçin birnäçe zawod bar, şonuň üçin şäheriň dünýäniň zawody diýilmeginiň sebäbi.Bu zawodlaryň arasynda USB konsentratory zawod awtomatiki önüm öndürijilerden biridir, ýagny önümçilik meselesini gowulandyrmak üçin iň täze tehnologiýany ulanýarlar.

USB torlaryndan aşak akymlara birikdirilen USB konsentratorlaryndan USB tory gurulýar, olaryň özleri USB konsentratorlaryndan gelip çykyp biler.USB konsentratorlary USB toruny iň köp 127 porta çenli giňeldip biler.USB spesifikasiýasy awtobus bilen işleýän (passiw) konsentratorlaryň beýleki awtobus bilen işleýän merkezlere yzygiderli birikdirilmezligini talap edýär.

Satyjy we dizaýna baglylykda USB portlary köplenç ýakyn aralykda ýerleşýär.Netijede, enjamy bir porta dakmak, goňşy porty fiziki taýdan blokirläp biler, esasanam wilka kabeliň bölegi däl-de, USB fleş disk ýaly enjamyň aýrylmaz böleginde.Gorizontal rozetkalaryň gorizontal massiwini ýasamak aňsat bolup biler, ýöne dört portdan diňe ikisiniň ulanylmagyna sebäp bolup biler (wilkanyň giňligine baglylykda).

Portuň ugry, massiw ugruna perpendikulýar bolan port massiwlerinde, köplenç blokirleme meselesi az bolýar.Daşarky “Oktopus” ýa-da “Squid” konsentratorlary (gaty gysga kabeliň ujundaky her rozetka bilen, köplenç 2 dýuým (5 sm)) ýa-da “ýyldyz” konsentratorlary (her portuň suratdaky ýaly başga tarapa gönükdirilmegi bilen) ) bu problemadan doly gaça duruň.

Uzynlyk çäklendirmeleri
USB kabelleri pes tizlikli USB 1.1 enjamlary üçin 3 metr (10 fut) bilen çäklenýär.Kabeliň uzynlygyny bir gezekde 5 metre (16 fut) çenli uzaltmak üçin konsentrator işjeň USB gaýtalaýjy hökmünde ulanylyp bilner.Işjeň kabeller (ýöriteleşdirilen birleşdiriji oturdylan bir portly konsentratorlar) şol bir funksiýany ýerine ýetirýärler, ýöne berk awtobus bilen işleýänligi sebäpli, käbir segmentler üçin daşarky işleýän USB konsentratorlary zerur bolup biler.

Kuwwat
Awtobus bilen işleýän merkez (passiw konsentrator), ähli güýjüni kabul ediji kompýuteriň USB interfeýsinden çekýän merkezdir.Aýry-aýry elektrik birikmesi gerek däl.Şeýle-de bolsa, köp enjam bu usulyň üpjün edip biljekinden has köp güýç talap edýär we bu merkezde işlemez.Öz-özi işleýän daşarky gaty diskler bilen awtobus bilen işleýän konsentratory ulanmak islenip bilner, sebäbi gaty diski dolandyryjydan bäri öz-özi işleýän merkezi ulanyp, kompýuter öçürilende ýa-da uky re modeimine girende gaty disk aýlanmazlygy mümkin. USB portlarynda güýç çeşmesini görmäge dowam eder.

USB-iň elektrik togy, her port üçin iň köp 500 mA çenli 100 mA birliklerde bölünýär.Şonuň üçin laýyk gelýän awtobus bilen işleýän merkezde dört aşaky portdan köp bolup bilmez we aşaky akym enjamlaryna jemi dört 100 mA-dan köp tok hödürläp bilmez (sebäbi merkeziň özi üçin bir birlik gerek).Enjam birikdirilen portdan has köp tok birligini talap edýän bolsa, operasiýa ulgamy adatça ulanyja habar berýär.

Munuň tersine, öz-özi bilen işleýän merkez (işjeň merkez) güýjüni daşarky elektrik üpjünçilik bölüminden alýar we şonuň üçin her porta doly güýji (500 mA çenli) berip biler.Köp konsentratorlar awtobus bilen işleýän ýa-da özbaşdak işleýän merkezler hökmünde işläp bilýärler.

Şeýle-de bolsa, bazarda awtobus bilen işleýändigine garamazdan özlerini öý eýesi diýip yglan edýän köp laýyk gelmeýän merkezler bar.Şonuň bilen birlikde, bu hakykaty yglan etmezden 100 mA-dan gowrak ulanýan laýyk gelmeýän enjamlar köp.Bu konsentratorlar we enjamlar güýç ulanylanda has çeýeligi üpjün edýär (hususan-da, köp enjam 100 mA-dan has az ulanýar we köp USB porty artykmaç ýüklenmezden ozal 500 mA-dan gowrak üpjün edip biler), ýöne bu ähtimal güýç problemalaryny anyklamak has kyn.

Käbir öz-özi işleýän merkezler her portda 500 mA ýük götermek üçin ýeterlik güýç bermeýär.Mysal üçin, ýedi port merkeziniň köpüsinde 1 tok üpjünçiligi bar, aslynda ýedi port iň köp 7 x 0,5 = 3,5 A çekip bilýär we bu merkeziň özi üçin güýç goşýar.Dizaýnerler, ulanyjynyň köp pes güýçli enjamlary we doly 500 mA talap edýän diňe bir ýa-da ikisini birleşdirjekdigini çaklaýarlar.Beýleki tarapdan, käbir özbaşdak işleýän merkezler üçin gaplamalarda portlaryň näçesiniň birbada 500 mA doly ýük göterip biljekdigi aç-açan görkezilýär.Mysal üçin, ýedi portly merkezdäki gaplama iň köp dört sany doly ýük enjamyny goldaýandygyny aýdyp biler.

Dinamiki kuwwatly merkezler awtobus bilen işleýän we öz-özi işleýän merkezler ýaly işläp bilýän merkezlerdir.Aýry elektrik üpjünçiliginiň elýeterlidigine ýa-da ýokdugyna baglylykda reesimleriň arasynda awtomatiki usulda geçip bilerler.Awtobus bilen işleýän öz-özi işleýän işe geçmek hökman öý eýesi bilen gyssagly gepleşik geçirmegi talap etmeýär, öz-özi işleýän awtobus bilen işleýän işe geçmek, ozal birikdirilen enjamlar awtobusdakydan has köp güýç talap eden halatynda USB birikmeleriniň täzeden gurulmagyna sebäp bolup biler- kuwwatly re modeim.


  • Öňki:
  • Indiki: