news

PCB ýörite komponentlerini nädip goýmaly?


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr

PCB ýörite komponentleri ýokary ýygylykly komponentleriň möhüm böleklerine, zynjyrdaky esasy komponentlere, aňsat päsgel berýän komponentlere, ýokary woltly komponentlere, uly ýylylyk öndürýän komponentlere we garşy jynsyň böleklerine degişlidir.Bu ýörite komponentleriň ýerleşişini üns bilen seljermeli., Sazlama zynjyr funksiýalarynyň we önümçilik talaplarynyň talaplaryna laýyk gelýär.Nädogry ýerleşdirmek, zynjyryň çalyşmagy meselesine, signalyň bitewiligine we PCB dizaýnynyň näsazlygyna sebäp bolup biler.

Specialörite komponentleri nädip ýerleşdirmelidigini düzeniňizde, ilki bilen PCB-iň ululygyna üns beriň.PCB ululygy gaty uly bolanda, çap edilen çyzyk uzyn bolar, impedans artar, guratmaga garşy ukyp azalýar we çykdajy hem ýokarlanar.PCB ululygyny kesgitläniňizden soň, ýörite komponentleriň ýerleşişini kesgitläň.Ahyrynda, işleýän bölüme görä, zynjyryň ähli böleklerini düzüň.Specialörite komponentleriň ýerleşişi ýerleşiş wagtynda aşakdaky ýörelgelere laýyk gelmelidir:

number (9)

Paýlanan parametrleri we özara elektromagnit päsgelçiligi azaltmak üçin ýokary ýygylykly komponentleriň arasyndaky baglanyşyklary mümkin boldugyça gysgaldyň.Päsgelçilige sezewar bolan komponentler biri-birine ýakyn bolmaly däldir we giriş we çykyş mümkin boldugyça uzak bolmalydyr.

number (7)

Käbir komponentleriň we simleriň has uly potensial tapawudy bolup biler.Zyňylmagy sebäpli dörän tötänleýin gysga zynjyrlardan gaça durmak üçin aralygy artdyryň.Volokary woltly komponentleri mümkin boldugyça daşarda ýerleşdirmeli.

number (3)

Agramy 15G-den gowrak bolan komponentleri berkitmek we ýaý bilen kebşirlemek bolýar.Şol agyr we gyzgyn komponentler zynjyr tagtasyna däl-de, esasy gutynyň aşaky wersiýasyna ýerleşdirilmelidir we ýylylygyň ýaýramagy göz öňünde tutulmalydyr.Malylylyk komponentleri ýyladyş böleklerinden uzakda bolmaly.

number (2)

Potensiometrler, sazlanyp bilinýän induksion rulonlary, üýtgeýän kondensatorlar, mikro wyklýuçateller we ş.m. ýaly sazlanylýan komponentleriň ýerleşişi, wilkanyň umumy gurluş talaplaryny göz öňünde tutmalydyr.Köplenç ulanylýan wyklýuçateller, gurluşyň rugsat bermegi bilen ellere aňsatlyk bilen degip boljak ýerlerde goýulmalydyr.Komponentleriň ýerleşişi deňagramly, dykyzlygy ýokary we iň agyrsy ýeňil.

Önümiň üstünlik gazanmagy üçin içerki hiline üns bermeli.Diňe umumy gözelligi göz öňünde tutup, ikisem has kämil armatura bolup, üstünlikli önüme öwrülip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: