news

Habarlar

 • The importance of manual assembly line in pcba processing

  Pcba gaýtadan işlemekde el bilen ýygnamak çyzygynyň ähmiýeti

  El bilen ýygnamak ulgamlarynyň artykmaçlyklary aşakdakylardan gelýär.Kiçijik partiýa pcba gaýtadan işlemek barada aýdylanda;el bilen ýygnamak hem çalt, hem tygşytly.Kiçijik ylgawlar çekilende, esasanam deşikli komponentler (DIP lehim çyzyklary) el bilen ýygnamak bilen gowy işleýär.pcba birinji bölekler ...
  Koprak oka
 • PCBA gaýtadan işlemekde funksional synagy nädip etmeli?

  Pcba gaýtadan işlenenden soň funksional synagy nädip geçirmelidigini düşündirmezden ozal, geçmişde nähili ýerine ýetirilendigine düşünmek iň gowusydyr.Hakyky synaga düşünmegiň iň gowy usuly, özüňize meňzeş önüm öndürýän PCBA önümçilik desgasyna baryp görmek we ähli önümçiligi görmekdir ...
  Koprak oka
 • Smt SMD gaýtadan işlemekde köpri birikdiriş meselesini nädip çözmeli

  Önümler kiçelip, pcba zynjyr tagtalary has ykjam bolansoň, SMD gaýtadan işleýän zawodlar takyk lehimlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Mysal üçin, köpri gurmak, umumy kemçilik, birleşdirijiniň göni akymynda ýokary temperaturaly lehimleme, köpriniň döremegine sebäp bolýar.Bri ...
  Koprak oka
 • Powerokary güýçli PCBA üçin ýylylyk dolandyryşyny nädip ýerine ýetirmeli

  1956-njy ýylda IBM bary-ýogy 5MB göwrümli ullakan gaty diskleri iberýärdi.Häzirki wagtda bolsa diňe müň barmak ýadyna çenli kiçijik barmak gapagynyň ululygy gerek.Bu, ylym we tehnologiýa hökmünde enjamlaryň barha artýan çylşyrymlylygynyň we miniatýurizasiýasynyň iň içgin ýüze çykmalarynyň biridir ...
  Koprak oka
 • SMT ýerleşdirmekde iň möhüm proses haýsy?

  Öňünden meýilleşdirmek üçin näme etsek-de, zatlaryň esasy mazmunyny we ikinjisini bölmek, esasy akymy we goşundylary arassalamak gerek.Zatlaryň möhüm esasy mazmunyny ele alyň, soňra bolsa bu meselede wagtyň dowamlylygyny, meýilnamalaşdyryş wagtyny bölmek üçin öz wagtyna görä ...
  Koprak oka
 • PCBA gaýtadan işlemekde şöhlelendirme lehimleme bilen tolkun lehiminiň arasyndaky tapawut

  21-nji asyrda elektronika önümçiliginiň gök ummany, prosese bolan talaplar yzygiderli gowulaşýar, hil talaplary hem talap edilýär, ahyrky ulanyjy üçin islendik jogapkärçiliksizlik özlerine düzedip bolmajak zeper ýetirip biler.Intellegeniň hil talaplarynda has köp ...
  Koprak oka
 • Pcba lehimlemegiň manysy näme?

  pcba lehimleme, lehim diýilýän demir garyndysyny ulanyp, çap edilen elektron tagtasyna elektron böleklerini birikdirmek prosesi.Satyjynyň ereýän nokady birneme pes (meselem, ýanaşyk metaldan pes).Lehim ereýän temperaturadan ýokary gyzdyrylanda, ereýär.Salkynlaýarka, ...
  Koprak oka
 • PCBA lehimlemezden öň gyzdyrmak näme?

  Köpçülikleýin öndürilen pcba gaýtadan işlemek lehim gurşawynda temperatura profiliniň ähmiýetine giňden düşünilýär.Slowuwaş-ýuwaşdan ýokary göteriliş we gyzdyryş fazalary akymy işjeňleşdirmäge, termiki zarbanyň öňüni almaga we smt ýerleşdirilende lehimiň bilelikdäki hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlemek barada aýdylanda, prototip ýazmak ...
  Koprak oka
 • SMT lehimden soňky döwürde nämä üns bermeli

  SMT gaýtadan işlemekde adamlar köplenç SMD gaýtadan işlenende haýsy kynçylyklar bar diýip pikir ederler?Bu galaýy, näsazlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, SMD-iň erbet lehim siminiň bardygyny ýa-da ýokdugyny görkezýär, elektron enjamlaryň nädogry, syzmagy, ýagdaýy tersine …… bular.Howeve ...
  Koprak oka
 • SMT ýerüsti gurnama birleşdirijisi näme?

  Umumy lehim ýokary hilli mehaniki goldaw bermeýär, plug-iň özi bogunyň üstki gurnamasyndan has güýçlidir, sebäbi plug-in kebşirleýiş kesiş meýdany uly;ikinjisi, gurşun mehaniki goldaw berýän çukuryň içine girdi.Usuall ...
  Koprak oka
 • How to factory to solve the USB C hub power supply system problem

  USB C konsentratorynyň elektrik üpjünçiligi meselesini nädip çözmeli

  Guangdong Dongguan şäherinde birnäçe pudak üçin birnäçe zawod bar, şonuň üçin şäheriň dünýäniň zawody diýilmeginiň sebäbi.Bu zawodlaryň arasynda USB konsentrator zawody awtomatiki önüm öndürijilerden biridir, ýagny önümçiligi gowulandyrmak üçin iň täze tehnologiýany ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • USB hub Physical layout from factory engineer team

  USB merkezi Zawodyň inerener toparyndan fiziki ýerleşiş

  USB konsentratoryny öndüriji, inerener toparyna hemişe zerur bolan müşderiler üçin ODM taslamasyny işläp düzmäge ýolbaşçylyk edýär.Bu aralykda, USB konsentratoryny öndüren zawod, ODM sargyt müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin SMT önümçilik liniýasyna eýe bolmalydyr.USB torundan USB tory gurulýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2