page_banner

3,5 mm sesli HDMI-den VGA öwrüjisine

  Model: HVC11DP

  Giriş: HDMI FEMALE

  Giriş 2: Mikro USB elektrik üpjünçiligi

  Çykyş: VGA Erkek 1080p

  Çykyş 2: 3,5 mm ses

  Önümiň ululygy: L46.2mm x W38mm x H 15mm

  Kabeliň uzynlygy: 12 sm

  Çip: Gahar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kabel materialy Highokary arassa kislorodsyz mis ýadrosy
Interfeýs Nikel örtüldi
Gabyk Awiasiýa alýumin garyndysy
Ulanylýar VGA port displeý enjamyna birikdirilen HDMI port enjamy
Goldaw çözgüdi HDMI wideo giriş formaty: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / 60HZ

 

Goldaw 2 VGA çykyş çözgüdi: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 60HZ
Ses formaty DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / DOLBY-AC3 / DSD
Kepillik 1 ýyl
Gaplamak gutusy nepis karton gaplamasy

 

Haryt maglumatlary

HDMI ses güýji öwrüjisi bilen VGA-a HDMI çykyş enjamyny VGA interfeýsine öwürýän ýokary kesgitli ses we wideo öwrüjidir, ýagny kompýuterleriň HDMI signalyny, ýokary kesgitli gutular, DVD pleýerleri, depderler we beýleki HDTV enjamlary VGA Signal çykyşyna, ulanyjylar bir wagtyň özünde ýokary kesgitli proýektorlar, LCD ýokary kesgitli telewizor ýaly multimediýa displeý enjamlaryna signallary çykaryp bilerler.Aýry-aýry ses ekrany port çykyşy bar, ulanyjylar daşarky gürleýjini VGA-nyň sesini goldamak üçin birikdirip bilerler we çykyş 3,5 mm ses goldaýar

DSC06998

HDMI bölüji önümiň gabygy güýçli päsgelçilik garşylygy, poslama garşylygy, ýylylygyň aňsat ýaýramagy we ajaýyp görnüşi bolan alýumin garyndy metal materialdan ýasalýar.

 • Aýry-aýry mikro USB kabeli HDMI-den VGA öwrüjisine we has köp enjam bilen sazlaşygyny gowulandyrýan güýç üçin islege bagly, mysal üçin 2014-nji ýylda MacBook Mini, Apple TV, Rasberry Pi, Smart Android TV Box we pes güýji bolan beýleki enjamlar. çykyş HDMI porty
 • Içindäki çipset bilen HDMI-ni VGA-a, HDMI sanly signalyny VGA analog signalyna öwürýär.Iki taraplaýyn däl, diňe HDMI çeşme enjamlaryndan signallary VGA displeýlerine ýa-da monitorlara geçirýär.
 • “Apple TV”, “PC”, “Laptop”, “Ultrabook”, “Rasberry Pi”, “Chromebook”, “Macbook”, “Roku” akymly media pleýer, “Smart TV Box” we HDMI interfeýsi bolan beýleki enjamlar bilen utgaşykly HDMI-den VGA erkek adapter.
 • Ses öwrüji goldawy bilen HDMI-den VGA-a wideo çykyşy: 1920 * 1080 @ 60Hz (Maks).VGA diňe Wideo signalyny gaýtadan işläp bilýär, ýöne bu adapter goşmaça 3,5 mm çyzykly jak bilen üpjün edýär.3,5 mm göwrümli ses kabeli arkaly bu adapteri telewizora ýa-da daşarky gürleýjilere birikdirmäge mümkinçilik beriň (aýratyn satylýar)
 • Işjeň HDMI-ni VGA öwrüjisine täze NoteBook, Laptop, Macbook, Chromebook, Raspberry Pi-ni HDMI interfeýsi bilen proýektor, Ekran, LCD, TW we Monitor bilen uly ekran görmek üçin VGA interfeýsi bilen birleşdirýär.Erkek kabelden VGA erkek (aýratyn satylýar) hökmany.

* Bir HDMI interfeýs girişini, bir VGA interfeýs çykyşyny goldaň;3,5 mm ses portunyň çykyşy

* AWG32 HDMI 1.4 wersiýa standart kabelini ulanyň, HDCP bilen gabat gelýän CEC-i goldaň

Ajaýyp goşa baglanyşyk

 • Altyn örtükli birleşdiriji poslama we aşgazana garşy durýar we signalyň iberilişini gowulandyrýar
 • Öňdebaryjy PCB'A çözgüdi we galypdan ýasalan süzgüçler kabeliň berkligini ýokarlandyrýar

Ajaýyp ygtybarly ýerine ýetiriş

 • Arealaňaç mis geçirijiler we folga we örme goralmagy ýokary kabeliň işleýşini we ygtybarly birikmesini üpjün edýär

1080p Doly ýokary kesgitleme

 • 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p Full HD) / 1920x1200 çenli çözgütleri goldaýar
 • GYSGAÇA DIZAYN - Ykjam dizaýnly ykjam Moread HDMI-ni VGA adapterine kompýuter, iş stoly, noutbuk ýa-da HDMI porty bilen beýleki enjamlary monitora, proýektor, HDTV ýa-da VGA porty bilen beýleki enjamlara birikdirýär;Noutbuk we proýektor bilen işewürlik görkezmek ýa-da iş stoluňyzyň ekranyny monitora ýa-da telewizora uzatmak üçin bu ýeňil enjamy sumkanyňyza ýa-da jübiňize salyň;VGA kabeli talap edilýär (aýratyn satylýar)
 • SUPERIOR STABILITY - Gurlan ösen IC çip HDMI sanly signalyny VGA analog signalyna öwürýär;Iki taraplaýyn öwrüji däl we VGA-dan HDMI-e signal iberip bilmeýär
 • INCREDIBLE PERFORMANCE - HDMI erkekden VGA aýal öwrüjisi, ýokary kesgitli monitorlar ýa-da proýektorlar üçin 720p, 1600x1200, 1280x1024 ýaly 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) çözgütleri goldaýar;Altyn çaýylan HDMI birleşdirijisi poslama we aşgazana garşy durýar we signalyň geçiriş işini gowulandyrýar;Kebşirlenen ştamm relýefiniň kabel berkligini ýokarlandyrýar
 • GÖRNÜŞ GARŞYLYGY - HDMI-VGA adapteri kompýuter, kompýuter, iş stoly, noutbuk, ultrabook, depder, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX bilen gabat gelýär ýa-da HDMI porty bolan beýleki enjamlar;SONY PS4, Apple MacBook Pro, Retina Display, Mac mini we Apple TV ýaly pes güýçli HDMI portlary bolan Blu-ray pleýer we enjamlar bilen gabat gelmeýär
 • 1 ýyllyk kepillik - aýratyn şertli 12 aýlyk kepillik, satyn alşyňyzyň uzak wagtlap kanagatlanmagyny üpjün edýär;Meseleleriňizi wagtynda çözmek üçin dostlukly we aňsat müşderi hyzmaty

Arza

Giriş enjamlary:HDMI çykyş interfeýsi bilen signal çeşmesi, meselem, kompýuter, depder, DVD, PS3, guty we ş.m.

Enjamlary görkez:Monitor, telewizor, proýektor ýaly VGA giriş interfeýsi bilen enjamy görkeziň.

Sorag-jogap

Sorag:

Bu eseri täze nes klassiki bilen tassyklap biljek barmy?käbirleri üçin işlemek üçin ses alyp bilemok.

Jogap:

Salam, bu adapter goşmaça 3,5 mm çyzykly jak bilen üpjün edýär.3,5 mm göwrümli ses kabeli arkaly bu adapteri telewizora ýa-da daşarky gürleýjilere birikdiriň.

Sorag:

Muny proýektora macbook pro bilen ulanyp bilerinmi?

Jogap:

Bu kabel, sanly kitabyňyzda HDMI çykyşy bar bolsa, siz gowy bolmaly bolsaňyz, sanly HDMI çykyşyny analog girişe öwürýär.Mackbook-yň gurlan ýylyna baglylykda dürli çykyş birikdirijileri bar.Aşakdaky bu sahypa haýsy çykyş adapterleriniň ulanylandygyny bilmäge kömek eder.Bu sahypa telewizora birikmek barada gürleýär, ýöne seredýän kabeliňizi ýadyňyzdan çykarmaň, proýektoryň öwrülişigi bolar, şonuň üçin bu sahypa dogry portuňyzyň bardygyny ýa-da başga bir adapteriň gerekdigini anyklamaga kömek eder. ilki kabel.


 • Öňki:
 • Indiki: