page_banner

1080p üçin HDMI-den VGA öwrüjisine

  Model: HVC11A

  HDMI öwrüji / adapter, HDMI çykyş enjamyny VGA interfeýsine öwürýän ýokary kesgitli ses we wideo öwrüjisidir, ýagny kompýuterleriň HDMI signalyny, ýokary kesgitli gutulary, DVD pleýerleri, depderleri we başgalary üýtgedip biler. HDTV enjamlary VGA signal çykyşyna, Ulanyjylar bir wagtyň özünde ýokary kesgitli proýektorlara, LCD ýokary kesgitli telewizorlara, monitorlara we beýleki multimediýa displeý enjamlaryna signallary çykaryp bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

HDMI FEMALE

Çykyş

VGA Erkek 1080p

Önümiň ululygy

L 110mm x W 65mm x H 20mm

Çip

Gahar

PCB tagtasy

FRS goşa panel

Interfeýs

Nikel örtüldi

Gabyk

ýokary güýçli ABS

Ulanylýar

VGA port displeý enjamyna birikdirilen HDMI port enjamy

Goldaw çözgüdi

HDMI wideo giriş formaty: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / 60HZ

Goldaw 2

VGA çykyş çözgüdi (giriş HDMI signaly bilen üýtgeýär): 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 60HZ

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

HDMI bölüji önümiň gabygy ýönekeý we moda görnüşi bilen ýokary güýçli ABS materialdan ýasalýar.

* Bir HDMI interfeýs girişini we bir VGA interfeýs çykyşyny goldaň;

* HDMI 1.4 standart interfeýsini ulanyň, HDCP bilen utgaşykly CEC-i goldaň;

 • GYSGAÇA DIZAYN - Ykjam dizaýnly ykjam Moread HDMI-ni VGA adapterine kompýuter, iş stoly, noutbuk ýa-da HDMI porty bilen beýleki enjamlary monitora, proýektor, HDTV ýa-da VGA porty bilen beýleki enjamlara birikdirýär;Noutbuk we proýektor bilen işewürlik görkezmek ýa-da iş stoluňyzyň ekranyny monitora ýa-da telewizora uzatmak üçin bu ýeňil enjamy sumkanyňyza ýa-da jübiňize salyň;VGA kabeli talap edilýär (aýratyn satylýar)
 • SUPERIOR STABILITY - Gurlan ösen IC çip HDMI sanly signalyny VGA analog signalyna öwürýär;Iki taraplaýyn öwrüji däl we VGA-dan HDMI-e signal iberip bilmeýär
 • INCREDIBLE PERFORMANCE - HDMI erkekden VGA aýal öwrüjisi, ýokary kesgitli monitorlar ýa-da proýektorlar üçin 720p, 1600x1200, 1280x1024 ýaly 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) çözgütleri goldaýar;Altyn çaýylan HDMI birleşdirijisi poslama we aşgazana garşy durýar we signalyň geçiriş işini gowulandyrýar;Kebşirlenen ştamm relýefiniň kabel berkligini ýokarlandyrýar
 • GÖRNÜŞ GARŞYLYGY - HDMI-VGA adapteri kompýuter, kompýuter, iş stoly, noutbuk, ultrabook, depder, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX bilen gabat gelýär ýa-da HDMI porty bolan beýleki enjamlar;SONY PS4, Apple MacBook Pro, Retina Display, Mac mini we Apple TV ýaly pes güýçli HDMI portlary bolan Blu-ray pleýer we enjamlar bilen gabat gelmeýär
 • Möhüm bellikler
 • SONY PlayStation 4, “Retina Display”, “Mac mini” we “Apple TV” ýaly pes güýçli HDMI enjamlary bilen gabat gelmeýär.Pes kuwwatly HDMI enjamlary üçin, Power we Audio bilen VGA Adapterine Moread HDMI satyn almagyňyzy haýyş edýäris (B01MS611LJ gözläň)
 • Awtorlyk hukugynyň mazmunyny gözden geçirmek üçin HDCP açaryny talap edýän DVD ýa-da Blu-ray pleýerleri bilen gabat gelmeýär
 • Iki taraplaýyn däl, VGA çeşmesinden HDMI monitor / telewizora birikmegi goldamaýar
 • Ses geçirişini goldamaýar, ses diňe kompýuteriň içerki gürleýjilerinden çalynyp bilner
 • HDMI çeşmesiniň ölçegini monitoryň / telewizoryň iň ýokary ölçeginden ýokary goýmaň, köne modeller öz-özüni sazlap bilmezler

Arza

Giriş enjamlary: kompýuter, depder, DVD, PS3, top gutusy we ş.m. ýaly HDMI çykyş interfeýsi bilen signal çeşmesi.

Enjamlary görkezmek: Monitor, telewizor, proýektor ýaly VGA giriş interfeýsi bilen enjamy görkeziň.

HDMI to VGA converter for 1080p (5)
HDMI to VGA converter for 1080p (4)

Sorag-jogap

Sorag:

Justaňy düşündim we mesele ony birikdirenimde ses işlemeýär.Sesiň asyl çeşmesinden saklanmagy üçin näme edip bilerin?

Jogap:

Mende-de şol bir mesele bardy.HDMI ses göterýär, şonuň üçin nauşnik jakyny öçürýän kompýuterden awtomatiki ses almaga synanyşýar.Windows düwmesini basyň we Sazlamalara basyň.Sazlamalarda Ses (ýa-da Ses) sazlamalaryny gözläň.Monitordan ses çeşmesini kompýuteriň gürleýjilerine üýtgediň.Men täzeden başladym, ol ýene işledi.Muny ýasaýan kompaniýa, onuň bilen görkezmeleri hem öz içine almalydyr.

Sorag:

Hdmi pc-ni vga tv-e öwürsem, bu işlärmi?

Jogap:

Hawa, SONY PS4 (PlayStation 4) we Retina Displeýli Apple MacBook Pro, Apple TV, Mac mini, Mac mini Server, Mac Pro ýaly pes güýçli HDMI portlary bolan enjamlardan başga.
Bu pes kuwwatly HDMI port enjamlary üçin goşmaça elektrik üpjünçiligi bolan VGA adapterine HDMI satyn almaly: www.amazon.com/dp/B01MS611LJ.

Sorag:

Bu PS4-i Samsung görnüşime birikdirmek üçin işlärmi?

Jogap:

Bu önüm, SONY PS4 (PlayStation 4) we Apple MacBook Pro, Retina Display, Apple TV, Mac mini, Mac mini Server, Mac Pro ýaly pes güýçli HDMI portlary bolan enjamlar bilen gabat gelmeýär.


 • Öňki:
 • Indiki: