page_banner

HDMI signal giňeldiji erkek 24AWG HD 4K / 2K durulygy goldaýar

    Model: HE114CB1

    HDMI signal güýçlendiriji / giňeldiji HDMI çykyş enjamy bolup, bir HDMI çykyş enjamyny 30 metre çenli uzadýar, ýagny kompýuterleri, PS3, HD gutujyklary, Apple kompýuterlerini, MacBooks, Xiaomi / Huawei / Lenovo / Samsung / Dell depderçeleri we ş.m. Enjamyň HDMI signalynyň çykarylyşy 30M uzaldylýar we ulanyjy şol bir wagtyň özünde signaly ýokary kesgitli proýektor, LCD ýokary kesgitli 4K / 2K telewizor we beýleki multimediýa displeý enjamlaryna çykaryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

HDMI MALE

In2 goý

USB-Elektrik üpjünçiligi

Çykyş

HDMI MALE

Önümiň ululygy

30M 24AWG

Çip

Gahar

Material

Highokary arassa kislorodsyz mis ýadrosy

Interfeýs

Altyn

Ulanylýar

HDMI signal 30M giňeltme

Goldaw çözgüdi

HDMI wideo giriş formaty:480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / 60HZ 4K / 2K / 30HZ

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

* Iň uzyn goldaw 30M (belli bir uzynlyk simiň aýratynlyklaryna bagly)

* AWG24 HDMI 1.4 wersiýa standart kabelini ulanyň, HDCP bilen utgaşykly CEC-i goldaň;

HDMI signal extender male to male 24AWG supports HD 4K&2K resolution
HDMI signal extender male to male 24AWG supports HD 4K&2K resolution d

Önüm aýratynlyklary

4K HDMI kabeli öý teatryny ýa-da sanly belgili ses / wideo komponentlerini birleşdirýär

Bu ýokary tizlikli HDMI kabeli HDMI bilen işleýän Chromebook, MacBooks, planşet, kompýuter, Blu-ray pleýer, oýun konsollary, Roku / Apple telewizion gutulary ýa-da sputnik / kabel teleýaýlymlaryny HDTV, HD monitorlar, proýektorlar ýa-da öý teatr kabul edijileri bilen ygtybarly birleşdirýär.HDMI signalyňyzy signal güýçlendirijisini birikdirmezden ýa-da has gymmat optiki kabel (AOC) ýa-da Cat5 / 6 kabelini ulanmazdan çeşmeden 30 metre çenli uzaltmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, Ethernet-i goldaýar, şonuň üçin enjamlary onlaýn birikdirmek üçin aýratyn kabel gerek däl.

Köp kanally ses bilen 4K HDMI wideosynyň aýdyňlygyndan lezzet alyň

Bu “Tripp Lite 4K HDMI” kabeli, Kristal düşnükli surat we ses üçin 30 Hz-da 4096 x 2160 (4K x 2K) Ultra HD wideo çözgütlerini goldaýan arassa sanly birikmäni üpjün edýär.

Ygtybarly öndürijilik üçin hil gurluşygyna maýa goýuň

AWG kabeliniň ömrüniň dowamynda ýokary hilli materiallar ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.Aragatnaşyklar we birikdirijiler poslama garşy durmak üçin altyn çaýylan.Iki gezek goramak, HDMI şnuryndan geçýän signallary bozup bilýän çyzyk sesini (EMI / RFI) azaldar.“Apple” sanly A / V adapteri ulanylanda, kabel oýun oýnamak, wideo görmek ýa-da prezentasiýa görkezmek üçin “iPad2” wideo aýnasyny goldaýar.

30M kabel, aýratynlyklaryňyza ses / wideo programmasyny düzmäge mümkinçilik berýär

Bu uzyn HDMI kabeli, öý teatryňyzy ýa-da sanly belgili komponentleri ýerleşdirmekde has çeýeligi üpjün edýär.Mysal üçin, “Blu-ray” pleýeriňiz ýa-da media serweriňiz, howpsuzlyk maksady bilen birikdirilen ekrandan birneme uzaklykda gizlenip bilner.

Adaty programmalar

Ultra HD telewideniýesinde, monitorda ýa-da proýektorda Blu-ray pleýerden, oýun konsolyndan, noutbukdan ýa-da planşetden 4K wideo tomaşa ediň

Uly ekranda wideo görkezmek üçin Chromebook ýa-da MacBook-ny konferensiýa tablisasynyň A / V gutusyna birikdiriň

Iň amatly grafikany görkezýän onlaýn ýa-da kompýuter wideo oýunlaryny oýnaň

“IPad2” wideo aýnasyny goldamak üçin “Apple” sanly A / V adapteri bilen birleşiň

4K wideo mazmunyny sanly alamatlara ýa-da satuw nokatlaryna iberiň

Arza

Giriş enjamlary: Kompýuterler, PS3, HD set gutulary, Apple kompýuterleri, MacBooks, Xiaomi / Huawei / Lenovo / Samsung / Dell depderçeleri we beýleki enjamlar ýaly HDMI çykyş interfeýsi bilen signal çeşmeleri.

Enjamlary görkezmek: HDMI giriş interfeýsi bilen ýokary kesgitli telewizor, ýokary kesgitli monitor we proýektor ýaly enjamlary görkeziň.


  • Öňki:
  • Indiki: