page_banner

DP öwrüji DP-ni DVI öwrüjisine 1080p goldaýar

  Model: DDA11

  DP öwrüji, DP çykyş enjamyny DVI interfeýsine öwürýän ýokary kesgitli ses we wideo öwrüjisidir, ýagny kompýuteriň we DP interfeýsi bolan enjamyň signalyny DVI signal çykyşyna öwrüp biler.Bu öwrüjiniň jaýy ýokary güýçli ABS materialdan ýasalýar.Daş görnüşi ýönekeý we ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

DP MALE

Çykyş

DVI FEMALE 1080p

Önümiň ululygy

L45.5mm x W44.5mm x H 15mm

Cukyply uzynlygy

12 sm

Çip

WeiFeng

Kabel materialy

Highokary arassa kislorodsyz mis ýadrosy

Interfeýs

Nikel örtüldi

Gabyk

Güýçli ABS

Ulanylýar

DP interfeýs enjamyny DVI interfeýs displeý enjamyna birikdiriň

Goldaw çözgüdi

DP wideo giriş formaty: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / 60HZ

Goldaw 2

DVI çykyş çözgüdi: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 60HZ

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

DP öwrüji DP-ni DVI öwrüjisine 1080p goldaýar

DP öwrüji, DP çykyş enjamyny DVI interfeýsine öwürýän ýokary kesgitli ses we wideo öwrüjisidir, ýagny kompýuteriň we DP interfeýsi bolan enjamyň signalyny DVI signal çykyşyna öwrüp biler.Bu öwrüjiniň jaýy ýokary güýçli ABS materialdan ýasalýar.Daş görnüşi ýönekeý we ajaýyp.

* Bir DP interfeýs girişini we bir DVI interfeýs çykyşyny goldaň;

* DVI1.2 wersiýasyny goldaň, HDCP bilen gabat gelýän CEC-i goldaň;

DDA11-page
 • GYSGAÇA DIZAYN - Göçme Moread DP-den DVI adapterine iş stoly ýa-da noutbugy Displeý porty (DP, DisplayPort ++, DP ++) porty monitora, ekrana, proýektor ýa-da HDTV bilen DVI girişi bilen birleşdirýär;Işewürligi görkezmek üçin bu ýeňil enjamy sumkanyňyza ýa-da jübiňize salyň ýa-da öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin iş ýeriňizi giňeldiň;DVI kabeli talap edilýär (aýratyn satylýar)
 • INCREDIBLE PERFORMANCE - “DisplayPort” -dan “DVI” zenan öwrüjisine 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) / 1920x1200 çenli wideo çözgütleri we 2048x1152 @ 60Hz çenli kompýuter grafiki çözgütleri goldaýar;Altyn çaýylan DP birleşdirijisi poslama we aşgazana garşy durýar we signalyň geçiriş işini gowulandyrýar;Kebşirlenen ştamm relýefiniň kabel berkligini ýokarlandyrýar
 • SUPERIOR DURMUŞLYGY - DisplayPort gulplaýjy birikdirijisi, tötänleýin kesilmeginiň öňüni alýar we ygtybarly birikme üpjün edýär;DisplayPort birleşdirijisindäki goýberiş düwmesini aýyrmazdan ozal basmaly;Iki taraplaýyn öwrüji däl we DVI-den DisplayPort-a signal iberip bilmeýär
 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLIGI - “DisplayPort to DVI-D” dongluna “DisplayPort” enjamlaşdyrylan kompýuter, kompýuter, depder, ultrabook, HP, Lenovo, Dell, ASUS;Wideo akymlary ýa-da oýunlar üçin esasy ekrany köpeltmek üçin monitory aýna reodeimine sazlaň;Iş stolunyň meýdanyny giňeltmek üçin tertibi giňeltmek üçin monitory sazlaň
 • 1 ýyl W.

Ajaýyp ygtybarly ýerine ýetiriş

 • Arealaňaç mis geçirijiler we folga we örme goralmagy ýokary kabeliň işleýşini we ygtybarly birikmesini üpjün edýär

Arza

Giriş enjamlary: Kompýuterler we DP interfeýsi bolan beýleki enjamlar we ş.m. ýaly DP çykyş interfeýsi bilen signal çeşmeleri.

Enjamlary görkezmek: Monitorlar, telewizorlar we proýektorlar ýaly enjamlary DVI giriş interfeýsi bilen görkeziň.

Sorag-jogap

Sorag:Bu adapter dvi-d ýeke baglanyşyk gabat gelýärmi?
Jogap:Men anyk bilemok.Has köp habarlaşyp bilersiňiz we olardan çalt jogap bermegini sorap bilersiňiz.Gowy hilli kabel hem.Wideo kartamyň soňy ýoklugy sebäpli kabel ulandym.

Sorag:Bu adapter sürüjini gurmagy talap edýärmi?
Jogap:.Ok.Bu fiziki baglanyşyk.Adaty grafiki karta draýwerleriňizden başga sürüjiler gerek däl.

Sorag:Bu passiwmi ýa-da işjeň adaptermi?
Jogap:Bu passiw.

Sorag:Bu goldaw 1920 x 1080 144hz-da bolarmy?
Jogap:1920x1080 @ 60Hz çenli çözgütleri goldaýar.

Sorag:“Dvi out” bilen kompýuterim bar we displeýportly täze monitorlar bar.
Jogap:No.ok. Bu iki taraplaýyn öwrüji däl we signallary DVI-den DisplayPort-a öwrüp bilmeýär.


 • Öňki:
 • Indiki: